Nasze zasady, czyli Regulamin POMYSŁODZIELNI

 1. Pieczę merytoryczną nad POMYSŁODZIELNIĄ sprawuje Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach i Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (zwane dalej Dysponentem). Podmioty te zastrzegają sobie prawo odmowy publikacji nadesłanych materiałów oraz sugerowania stosownych poprawek do nich (z ponowną redakcją włącznie).
 2. Materiały w wersji elektronicznej można przesyłać przez formularz powyżej lub na adres duszpasterstwo@katowicka.pl zaś w wersji papierowej (do zdigitalizowania – choć nie polecamy tej formy) na adres Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
 3. Osoba przesyłająca pliki do udostępniania (zwana dalej Autorem) w POMYSŁODZIELNI oświadcza, że:
 • wyłącznie dysponuje prawami autorskimi i majątkowymi do przesłanych materiałów oraz nie udzielała na ich wykorzystanie licencji wyłącznej (w razie publikacji wieloautorskich analogiczne domniemanie dotyczy wszystkich autorów);
 • nadesłane materiały nie zawierają innych chronionych prawami autorskimi osób trzecich;
 • wyraża zgodę na bezterminową publikację przez Dysponenta wersji elektronicznej nadesłanych materiałów na stronie POMYSŁODZIELNI za zasadach aktualnej wersji licencji CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/; w razie pragnienia publikacji w innej wersji licencji Creative Commons należy to wyraźnie zaznaczyć w nadesłanych materiałach);
 • wyraża zgodę na wykonanie przez Dysponenta drobnych poprawek redakcyjnych (np. korekta językowa, zmiana formatu pliku itd.);
 • materiały nie zawierają danych osobowych osób trzecich, ani żadnych innych treści, których publikacja mogłaby być sprzeczna z prawem państwowym lub Kościelnym.
 1. Dysponent nie przejmuje żadnych praw Autora.
 2. Opublikowane pliki mogą być usunięte z POMYSŁODZIELNI na prośbę Autora lub w wyniku decyzji Dysponenta.
 3. Kontakt do Autora (np. adres e-mail) udostępniany jest wyłącznie na jego wyraźną prośbę (ewentualne umieszczenie danych kontaktowych/osobowych w materiałach interpretowane jest jako taka prośba).
 4. Administratorem danych osobowych autorów jest Archidiecezja Katowicka. Będą one przetwarzane zgodnie z interesem Autora i zasadami RODO/KIODO tejże Archidiecezji (https://katowicka.pl/kuria/inspektor-ochrony-danych).