Dla kogo?

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary. W szczególności do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni za grupy, wspólnoty itd.).

Po co?

  • dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów)
  • aby zostać katechetą parafialnym (z misją kanoniczną do katechezy parafialnej w archidiecezji katowickiej);
  • w ramach formacji do diakonatu stałego w Ośrodku Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej

Ile trwa?

cztery semestry (po 120 godzin zajęć); każdy semestr to 10 zjazdów (po dwa lub trzy w miesiącu); każdy zjazd obejmuje dwa dni:

piątek (4 godz. lekcyjne)
18:00 – 21:15 blok 1

sobota (8 godz. lekcyjnych)
9:00 – 10:30 blok 2
10:45 – 12:15 blok 3
12.15 – 13.30 czas na Mszę Św.
przerwa obiadowa
13:30 – 15:00 blok 4
15:15 – 16:45 blok 5

Gdzie?

stacjonarnie: Wita Stwosza 17, budynek seminarium.

Bez obaw, wszystkie zajęcia są nagrywane. Uczestnicy uzyskują dostęp do nagrań audio i video.

Jakie są koszty?

Jesteśmy przejrzyści. Musimy opłacić: wykładowców + sale + drobne sprawy organizacyjne. Dlatego im więcej osób bierze udział w kursie, tym mniejsze są opłaty. Jednak maksymalna opłata za semestr nie przekracza 800 zł za osobę.

Bez obaw, naszym celem nie jest sprzedawanie. Jeśli nie jesteś w stanie pokryć kosztów kursu i tak cię na niego zapraszamy. Liczymy na dobrowolną, szczerą ofiarę w wysokości na jaką możesz sobie pozwolić. Mamy nadzieję, że ci, którzy mogą, ofiarują więcej i tym samym wesprą innych.

Przyjmujemy płatność:
– na miejscu (za całość semestru lub w dowolnych ratach);
– przelewem na konto Archidiecezji Katowickiej (darowizna z możliwością odpisu, więcej tutaj);
Archidiecezja Katowicka
BNP Paribas 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003
w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Studium Wiary”

Szczegółowy program

Dla kandydatów na katechetów parafialnych: zajęcia kończące się egzaminem oznaczone są literą „E”, kursywą zaznaczone są moduły nieobowiązkowe (odbywające się w piątki). 

12 godzin

Wprowadzenie w chrześcijaństwo (teologia fundamentalna: wiara, objawienie, wiarygodność chrześcijaństwa)

20 godzin

Zarys historii filozofii E

8 godzin

Jak na chrześcijaństwo wpłynęli wielcy filozofowie?

8 godzin

Pismo Święte jako słowo Boże

28 godzin

Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia E

8 godzin

Teologia Starego Testamentu: Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów ST

8 godzin

Problem Jezusa historycznego i początków chrześcijaństwa

20 godzin

Historia teologii i instytucji Kościoła E

8 godzin

Historia Kościoła w Polsce

12 godzin

Teologia Nowego Testamentu: Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich E

12 godzin

Teologia Nowego Testamentu: pism Pawłowych E

8 godzin

Teologia Nowego Testamentu: pism Janowych E

8 godzin

Listy: do Hebrajczyków, Piotra, Jakuba

8 godzin

Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów NT E

8 godzin

Teologia Starego Testamentu: Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów ST

16 godzin

Dogmatyka: Bóg objawiony w Jezusie (o Bogu w Trójcy, chrystologia, pneumatologia) E

12 godzin

Dogmatyka: Bóg o nas (protologia, antropologia, eschatologia) E

12 godzin

Dogmatyka: Bóg z nami (eklezjologia, sakramentologia) E

24 godziny

Historia powstania i szczegółowa analiza wybranych tekstów Tradycji (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie itd.)

12 godzin

Działający człowiek wobec wezwania Bożego (teologia moralna ogólna) E

24 godziny

Co mam czynić, aby osiągnąć życie? (teologia moralna szczegółowa) E

4 godziny

Rachunek sumienia

16 godzin

Bioetyka

16 godzin

Katolicka nauka społeczna E

8 godzin

Szczegółowa analiza wybranych dokumentów nauczania społecznego

20 godzin

Elementy prawa kanonicznego E

8 godzin

Liturgika fundamentalna

12 godzin

Ekumenizm i dialog międzyreligijny z elementami religiologii

12 godzin

Liturgika szczegółowa (zwłaszcza Eucharystia) E

4 godziny

Liturgia sakramentów

16 godzin

Duchowość: indywidualne życie wewnętrzne – rozwój i formy E

12 godzin

Duchowość: formy wspólnotowe (sakramenty i sakramentalia)

12 godzin

Duchowość: przegląd szkół duchowości

12 godzin

Katechetyka fundamentalna (natura, cel, funkcje i zadania katechezy) E

8 godzin

Katechetyka materialna (biblijny, liturgiczny, eklezjalny i moralny wymiar katechezy) E

8 godzin

Metodyka katechezy – animacja modlitwy wspólnotowej (celebracje katechetyczne, katecheza liturgiczna – mistagogia)

12 godzin

Katechetyka szczegółowa (zwłaszcza: przygotowanie do sakramentów inicjacji i spowiedzi)

4 godziny

Warsztaty: nowa ewangelizacja

8 godzin

Warsztaty katechetyczne: samoświadomość w komunikacji

4 godzin

Warsztaty katechetyczne: animacja posługi charytatywnej

8 godzin

Warsztaty katechetyczne: przygotowanie do małżeństwa